Binam Depreme Dayanıklı Mı?

Türkiye’nin yüzde 96’sının deprem bölgesinde olduğu dikkate alınırsa ve birinci derece deprem bölgesinde bulunması açısından özellikle İstanbul’da bulunan ve 2007’de yürürlüğe giren  “Afet bölgelerinde yapılacak yapılar” hakkında yönetmeliğinden (deprem yönetmeliği) önce yapılan binaların çoğu olası Büyük İstanbul Depremi’nde ciddi hasarlar görecek veya kullanılmaz hale gelecektir.

Bu yönetmelik türkiye deprem bölgeleri haritasıyla belirlenmiş tehlikeli bölgelerde yapılacak yapıların, depreme dayanıklı olarak inşa edilebilmesi için gereken hesap esasları ve yapım kurallarını, binaların önem derecesi ve yerel zemin koşullarını da dikkate alarak belirleyen bir yönetmeliktir.  Bu açıdan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği büyük bir şans olarak görülmelidir ve binaların depreme dayanıklılığını ölçmek amacı ile Riskli Yapı Tespiti Raporu hazırlanmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın görevlendirdiği bir kuruluşa başvurulmalıdır.

Ortalama 100 yılda bir olduğu düşünülürse yakın gelecekte olması kuvvetle muhtemel olan İstanbul Depremi’nde hala riskli bir yapıda oturmanın can ve mal güvenliğiniz açısından büyük risk taşıdığı aşikardır. Riskli Yapı 6306 sayılı Kanun’da “Riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmi ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapı” olarak tanımlanmıştır. Bu sebeplerden ötürü Riskli Yapı Tespiti Raporu’na başvurup Kentsel Dönüşüm’ün avantajlarından yararlanmak için geç kalmayınız.

 

Deprem Yönetmeliği:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180318M1-2.htm

loader