Kentsel Dönüşüm Kanun ve Yönetmeliği

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun:

https://www.csb.gov.tr/gm/altyapi/index.php?Id=114&Sayfa=sayfa&Tur=banner

6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği:

https://www.csb.gov.tr/db/altyapi/editordosya/file/6306%20sayili%20kanunun%20uygulama%20yonetmeligi%2028_07.pdf

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği:

https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.4877&MevzuatIliski=0

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği 1 Ekim 2017 Değişikliği:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170930-11.htm

Deprem Yönetmeliği:

https://www.csb.gov.tr/db/destek/editordosya/1_3_2007_Deprem_Yonetmeligi.pdf

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/10/20131005-2.htm

Otopark Yönetmeliği:

https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.4886&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0